Bulu Mata

English: (noun) eyelash

Bahasa Malaysia: bulu mata


Related to Bulu Mata


beber mata: eyelid

bege’ mata: eyeball

bulu ramang: eyebrow

mata: eye

mata kai: fish hook

mataari: sun