Beber Mata

English: (noun) eyelid

Bahasa Malaysia: kelopak mata


Related to Beber Mata


ai' mata: tear

amatar: sago worm

bakaap beber: bite one's lips

bao mataari: sunbeam

beber: lip

Bege' mata: Eye ball

bege’ mata: eyeball

bulu mata: eyelash

ilamatatn: address

kaohrmatatn: dignity

mata: eye

mata kai: fish hook

mataari: sun