Bulu

English: (noun)

1) hair
2) fur

Bahasa Malaysia:

1) bulu
2) bulu


Related to Bulu


Bulu kateak: Armpit hair

bulu mata: eyelash

Bulu ngalale: Hair growing below the navel

bulu ramang: eyebrow