Mata

English: (noun) eye

Bahasa Malaysia: mata


Related to Mata


ai' mata: tear

amatar: sago worm

bao mataari: sunbeam

beber mata: eyelid

Bege' mata: Eye ball

bege’ mata: eyeball

bulu mata: eyelash

ilamatatn: address

kaohrmatatn: dignity

mata kai: fish hook

mataari: sun