Bege’ Mata

English: (noun) eyeball

Bahasa Malaysia: biji mata


Related to Bege’ Mata


ai' mata: tear

amatar: sago worm

bao mataari: sunbeam

beber mata: eyelid

Bege' mata: Eye ball

bege’: seed(without flesh)

bege’ padi: rice seed

bulu mata: eyelash

ilamatatn: address

kaohrmatatn: dignity

mata: eye

mata kai: fish hook

mataari: sun