Ai' Mata

English: (noun) tear

Bahasa Malaysia: air mata


Related to Ai' Mata


ai': water

ai' pagukng: dam

amai': prohibited

amatar: sago worm

antuai': rainbow

baai': juicy

bai': refuse

bao mataari: sunbeam

beber mata: eyelid

Bege' mata: Eye ball

bege’ mata: eyeball

bulu mata: eyelash

ilamatatn: address

kaai'atn: watered-down

kaohrmatatn: dignity

Magai'i': Frighten

mai'an: forbid

mata: eye

mata kai: fish hook

mataari: sun

Miayai': Fund, finance

Mukai': Open

Mutai': Blind, daze

Nyuritai': Tell, relate