Places in Kenyah Lebo' Vo'


a'ot

English: Jungle. A general term used for the entire jungle which may include many different types of jungle.
Bahasa Malaysia: Hutan. Istilah umum yang digunakan keseluruhan hutan yang mungkin termasuk pelbagai jenis hutan.


alo

English: 1) Tributary of a river. Confluence of two rivers. Small stream feeding into a larger river. 2) The flow of water.
Bahasa Malaysia: 1) anak sungai sungai. Pertemuan dua sungai. Aliran kecil makan ke sungai yang lebih besar. 2) aliran air.


apau

English: Plateau. A large flat highland area like the Usun Apaw plateau where Long Tikan was located.
Bahasa Malaysia: Dataran tinggi. Kawasan dataran tinggi yang besar seperti dataran tinggi usun apaw di mana long tikan berada.


bai sungai

English: River bank.
Bahasa Malaysia: Tebing sungai.


banget

English: Ocean or sea.
Bahasa Malaysia: Lautan atau laut.


bawang

English: Pond.
Bahasa Malaysia: Kolam.


bekan

English: Fallow land. An area of jungle which has been cleared and used for farming in the past, but recently left alone so that new growth can take over.
Bahasa Malaysia: Tanah fallow. Kawasan hutan yang telah dibersihkan dan digunakan pertanian pada masa lalu, tetapi baru-baru ini dibiarkan sahaja supaya pertumbuhan baru dapat mengambil alih.


belau

English: Lake.
Bahasa Malaysia: Tasik.


ee'

English: A side. This side or that side.
Bahasa Malaysia: Sisi. Sebelah ini atau sebelah itu.


i'ot

English: Headwaters. Small streams which eventually flow into larger rivers.
Bahasa Malaysia: Ulu. Aliran kecil yang akhirnya mengalir ke sungai yang lebih besar.


igeng

English: Edge or ridge of something.
Bahasa Malaysia: Kelebihan atau rabung sesuatu.


ja'e

English: The common area in a long house. Veranda.
Bahasa Malaysia: Kawasan umum di rumah yang panjang. Beranda.


jalan

English: A path, walkway, street, or road.
Bahasa Malaysia: Jalan, jalan, jalan, atau jalan.


jekau

English: Area of regenerated jungle, which has regrown after being previously cleared for farming.
Bahasa Malaysia: Kawasan hutan yang diperbaharui, yang telah tumbuh selepas dibersihkan sebelum ini pertanian.


jesa

English: Side. Next to.
Bahasa Malaysia: Sisi. Di sebelah.


jipa

English: Opposite side of something such as a river.
Bahasa Malaysia: Sebaliknya sesuatu seperti sungai.


jue

English: Tertiary jungle. An area of fallow jungle more recently cut but starting to regenerate.
Bahasa Malaysia: Hutan tertiari. Kawasan hutan jatuh baru-baru ini dipotong tetapi mula menjana semula.


ka'eng

English: Upriver.
Bahasa Malaysia: Upriver.


kaba'

English: Downriver.
Bahasa Malaysia: Hilir sungai.


kabeng

English: Left side.
Bahasa Malaysia: Sebelah kiri.


kedai

English: A shop or store.
Bahasa Malaysia: Kedai atau kedai.


la'ot

English: Towards the river. Downhill, as in traveling downhill towards the river.
Bahasa Malaysia: Ke arah sungai. Menuruni bukit, seperti dalam perjalanan menuruni bukit ke arah sungai.


lamen

English: Room or individual families unit within a long house.
Bahasa Malaysia: Unit keluarga atau individu dalam rumah yang panjang.


lamen biyo'

English: Sitting room.
Bahasa Malaysia: Ruang duduk.


lapo'

English: Area in the river with a quick current.
Bahasa Malaysia: Kawasan di sungai dengan arus cepat.


laye

English: Inland. Away from the river. Uphill, as when traveling inland away from the river.
Bahasa Malaysia: Pedalaman. Jauh dari sungai. Menaikkan, seperti ketika pergi ke pedalaman dari sungai.


lee'

English: Next to.
Bahasa Malaysia: Di sebelah.


liam

English: River rapids. The part of the river where the water flows roughly, quickly, and dangerously.
Bahasa Malaysia: Sungai deras. Bahagian sungai di mana air mengalir secara kasar, cepat, dan berbahaya.


lio'

English: Island.
Bahasa Malaysia: Pulau.


long

English: River mouth; area around river mouth, delta. Where a smaller river flows into a larger river.
Bahasa Malaysia: Mulut sungai; kawasan sekitar mulut sungai, delta. Di mana sungai yang lebih kecil mengalir ke sungai yang lebih besar.


long san

English: The village of Long San. Located in the upper Baram area, Marudi division, Sarawak, Malaysia. The dialect of Lebo' Vo' Long Tikan in this dictionary is based primarily on the speech of this community.
Bahasa Malaysia: Kampung long san. Terletak di kawasan baram atas, bahagian marudi, sarawak, malaysia. Dialek lebo'vo' long tikan dalam kamus ini didasarkan pada ucapan masyarakat ini.


long selatong

English: A Kenyah longhouse, just upriver from Long San. Occupied by Lepo' Gah Kenyah.
Bahasa Malaysia: Rumah kenyah, hanya naik dari long san. Diduduki oleh lepo'gah kenyah.


mabu

English: 1) Dusty. 2) Kitchen.
Bahasa Malaysia: 1) berdebu. 2) dapur.


mene

English: In front of.
Bahasa Malaysia: Di hadapan.


miri

English: The town of Miri, situated near the mouth of the Baram river.
Bahasa Malaysia: Pekan miri, terletak di dekat mulut sungai baram.


mudong

English: Mountain.
Bahasa Malaysia: Gunung.


silok

English: A smaller type of room inside of a lamen.
Bahasa Malaysia: Jenis bilik yang lebih kecil di dalam lamen.


sungai

English: 1) Water. 2) River.
Bahasa Malaysia: 1) air. 2) sungai.


tawang

English: Outside.
Bahasa Malaysia: Di luar.


tera' uma'

English: Ground floor of a house.
Bahasa Malaysia: Lantai bawah rumah.


u'ong

English: Waterfall.
Bahasa Malaysia: Air terjun.


uma' abu

English: Kitchen.


uma' saket

English: Clinic.
Bahasa Malaysia: Klinik.


uma' saket bio'

English: Hospital.
Bahasa Malaysia: Hospital.


unyok

English: Peak or top.
Bahasa Malaysia: Puncak atau puncak.


va'

English: Primary or old-growth jungle. That which has not been disturbed by human activities.
Bahasa Malaysia: Hutan utama atau lama. Yang belum terganggu oleh aktiviti manusia.