Adverbs in Kenyah Lebo' Vo'


adang

English: Must.
Bahasa Malaysia: Mesti.


apan

English: 1) So. 2) Than.
Bahasa Malaysia: 1) jadi. 2) daripada.


atek

English: Very.
Bahasa Malaysia: Sangat.


bule

English: Can. Able to do.
Bahasa Malaysia: Boleh. Dapat lakukan.


busek

English: Quickly.
Bahasa Malaysia: Cepat.


itong

English: Just.
Bahasa Malaysia: Cuma.


kasah

English: Heavily.
Bahasa Malaysia: Dengan berat.


la'e

English: Anymore.
Bahasa Malaysia: Lagi.


lan lan

English: Truly. Really. Very.
Bahasa Malaysia: Sesungguhnya. Betul. Sangat.


laroi

English: Still.
Bahasa Malaysia: Masih.


lepah

English: Already.
Bahasa Malaysia: Sudah.


magah

English: Always.
Bahasa Malaysia: Selalu.


mateng

English: Must.
Bahasa Malaysia: Mesti.


na'a' rai

English: Just now.
Bahasa Malaysia: Sebentar tadi.


nara

English: Very.
Bahasa Malaysia: Sangat.


narai

English: Just now.
Bahasa Malaysia: Sebentar tadi.


ngalai

English: Usually.
Bahasa Malaysia: Biasanya.


nyae'

English: 1) To do slowly. 2) To do carefully and gently; softly.
Bahasa Malaysia: 1) melakukan perlahan. 2) melakukan dengan teliti dan lembut; lembut.


o'o

English: Afterward.
Bahasa Malaysia: Selepas itu.


pabe'

English: Until.
Bahasa Malaysia: Sehingga.


parat

English: Very.
Bahasa Malaysia: Sangat.


patot

English: Should.
Bahasa Malaysia: Harus.


reng

English: Just. Recently.
Bahasa Malaysia: Hanya. Baru-baru ini.


sabet

English: Quickly.
Bahasa Malaysia: Cepat.


selalu

English: Always.
Bahasa Malaysia: Selalu.


sukat

English: Can; able.
Bahasa Malaysia: Boleh; mampu.