The World in Bidayuh Serian


anak buran

English: new moon
Bahasa Malaysia: anak bulan


batŭh andu

English: sun
Bahasa Malaysia: matahari


bintŭ'

English: star
Bahasa Malaysia: bintang


bukang

English: rainbow
Bahasa Malaysia: pelangi


buran

English: moon, month
Bahasa Malaysia: bulan


darŭd

English: mountain
Bahasa Malaysia: gunung


dunya

English: the world
Bahasa Malaysia: dunia


jawa' batŭh andu

English: sunlight
Bahasa Malaysia: cahaya matahari


jawa' buran

English: moon light
Bahasa Malaysia: cahaya bulan


kajuh

English: hill
Bahasa Malaysia: bukit


kilat

English: lightning
Bahasa Malaysia: kilat


la'ut

English: sea
Bahasa Malaysia: laut


ramang

English: cloud
Bahasa Malaysia: awan


ramang bihis

English: thundercloud
Bahasa Malaysia: awan hitam


rangit

English: sky
Bahasa Malaysia: langit


sinagŭm

English: eclipse
Bahasa Malaysia: gerhana


siru'

English: sunny day
Bahasa Malaysia: hari yang panas


sungi

English: river
Bahasa Malaysia: sungai


ujan

English: rain
Bahasa Malaysia: hujan