Numbers in Bidayuh Serian


duweh

English: two, 2
Bahasa Malaysia: dua, 2


iju'

English: seven, 7
Bahasa Malaysia: tujuh, 7


indi

English: one, 1
Bahasa Malaysia: satu, 1


lumur

English: number
Bahasa Malaysia: nombor


mahi

English: eight, 8
Bahasa Malaysia: lapan, 8


pri'i

English: nine, 9
Bahasa Malaysia: sembilan, 9


rimŭh

English: five, 5
Bahasa Malaysia: lima, 5


simŭhŭng

English: ten, 10
Bahasa Malaysia: sepuluh, 10


simŭhŭng duweh

English: twelve, 12
Bahasa Malaysia: dua belas, 12


simŭhŭng indi

English: eleven, 11
Bahasa Malaysia: sebelas, 11


simŭhŭng rimŭh

English: fifteen, 15
Bahasa Malaysia: lima belas, 15


simŭhŭng taruh

English: thirteen, 13
Bahasa Malaysia: tiga belas, 13


simŭhŭng umpat

English: fourteen, 14
Bahasa Malaysia: empat belas, 14


simŭhŭng ŭnŭm

English: sixteen, 16
Bahasa Malaysia: enam belas, 16


taruh

English: three, 3
Bahasa Malaysia: tiga, 3


umpat

English: four, 4
Bahasa Malaysia: empat, 4


ŭnŭm

English: six, 6
Bahasa Malaysia: enam, 6