Love and Romance in Salako (Kendayan)


ayukng ambini

English: girlfriend
Bahasa Malaysia: teman wanita


ayukng angaki

English: boyfriend
Bahasa Malaysia: teman lelaki


baangkok

English: beautiful, elegant
Bahasa Malaysia: cantik, anggun


bacinta

English: to be in love
Bahasa Malaysia: bercinta


cinta

English: love, affection
Bahasa Malaysia: cinta


ngasihatn

English: to love, to feel love for, to like greatly
Bahasa Malaysia: mengasihi


sinyonyong

English: love spell
Bahasa Malaysia: sihir cinta