Koko’

English: (noun) cheek

Bahasa Malaysia: pipi