Bahu

English: (noun) shoulder

Bahasa Malaysia: bahu