Tabu

English: (noun) sugarcane

Bahasa Malaysia: tebu