Somet

English: (noun) moustache

Bahasa Malaysia: misai