Riap

Variations: gangaji’


English: (noun) flying lizard

Bahasa Malaysia: cicak kubin