Kasu’

English: (noun) dog

Bahasa Malaysia: anjing


Related to Kasu’


anak kasu’: puppy