Lahjin

Dialect(s): Woq Helaq


English: (noun) durian

Bahasa Indonesia: durian


Pronunciation: lahjin


Source: Alexander D. Smith