Ia Empu

English: (personal pronoun) his, hers

Bahasa Malaysia: dia punya


Source: Borneo Lingua-Hack


Related to Ia Empu


aku empu: mine

biak: young

engkiang: lizard

ia: he, she, it

lempung: light in weight

lia: ginger

naia: spill

nembiak: young child or a teenager

nuan empu: your

rian: durian

Selamat Siang: Good afternoon

Semaia: Promise

sidak empu: theirs

sidak ia: themselves

tempuan: passage on the ruai

tiang: post

Aku diau ba....: I live in ...

Dini nuan diau?: Where do you live?

Nemu jaku bahasa malaysia?: Can you speak Bahasa Malaysia?

pukul berapa diatu?: what is the time now?

sepiak nuan ukai aku: i'm not beside you