Wang Aih

English: inside

Bahasa Malaysia: di dalam


Related to Wang Aih


bawang: onion

bawang bidaya': shallot

bawang buda': garlic

dawū’ bawang: spring onion

luwang: a seed; grain

luwang batŭh: eyeball

maawang: 1) an old settlement 2) a communal orchard

mangkuwang: a type of yam

mawang: a thick brown-skinned mango

mpuwang: a lung (part of)

muwang: 1) a float (net) 2) light

ngawang: mourning

ngkaawang: a illipe nut

nuwang: to pour

nuwang aasŭng: risk one's life

parincawang: transparent

sikuwang: praying mantis

taawang: mud

tuwang: pour

wang: when

wang adūp: alone

wang andu: daytime

wang manih: when

wang narang: afternoon

wang sa’ah: as it was

wang sieh: as it was

wang siti’: nowadays

wang si’en: at that time

wangi: perfume

yu maih: like wise