Sūkūh Tadang

English: putrid smell

Bahasa Malaysia: bau bangkai


Related to Sūkūh Tadang


sūkūh sakaad: damp smell

sūkūh sumūk: sweaty smell

sūkūh taki’: smell of faeces