Rimŭh

English: five, 5

Bahasa Malaysia: lima, 5


Related to Rimŭh


Buran Rimŭh: May

duwŭh puru rimŭh: twenty-five, 25

pat puru rimŭh: forty-five, 45

rimŭh puru: fifty, 50

rimŭh puru duwŭh: fifty-two, 52

rimŭh puru ni: fifty-one, 51

simŭng rimŭh: fifteen, 15

taruh puru rimŭh: thirty-five, 35