Miris

English: (verb) to buy

Bahasa Malaysia: membeli


Related to Miris


Aku an miris buwa: I want to buy fruits

Aku an miris moto bauh: I want to buy a new car

Aku an miris pingumaan: I want to buy food

Aku an miris taruh (3) iken: I want to buy three fish

Kudu iken an mu miris?: How many fish do you want to buy?