Gorak

English: (intensifier) action, reaction

Bahasa Malaysia: tindakan


Gorak - Lesson and Usage
Lesson Source: Akademi Sina Bidoyoh

More Audio LessonsRelated to Gorak


bigorak: taking action